شورايعالي كار با حضور نمايندگان سه گروه (دولت، كارفرمايان و كارگران) در جلسه مورخ 24/12/1390 پس از بحث و بررسي راجع به تعيين حداقل مزد سال 1391، در اجراي ماده 41 قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هرچه بيشتر ميزان درآمد آنان با سطوح معيشت و هم چنين با توجه به مقتضيات بنگاه‌هاي توليدي و كارفرمايان و شرايط اقتصادي جامعه موارد زير را به اتفاق آراء مورد تصويب قرار داد:

1. از اول سال 1391 حداقل دستمزد روزانه با نرخ يكسان براي كليه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم يا موقت) مبلغ 129900 ريال (يكصد و بيست و نه هزار و نهصد ريال) تعيين مي‌گردد. همچنين از اول سال 1391 ساير سطوح دستمزدي نيز روزانه 7 درصد مزد ثابت مبنا (موضوع ماده 36 قانون كار) به اضافه روزانه 12093 ريال به نسبت آخرين مزد در سال 1390 افزايش مي‌يابد.

تبصره: با اعمال افزايش اين بند مزد شغل كارگران مشمول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير كارگران نبايد از مبلغ 129900 ريال (يكصد و بيست و نه هزار و نهصد ريال) بند (1) كمتر شود.

2. به كارگراني كه در سال 1391 داراي يكسال سابقه كار شده، و يا يكسال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 2500 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي كارگران مشول طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذكر براي گروه يك با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامي توسط اداره كل روابط كا و جبران خدمات صورت مي‌گيرد.

تبصره 2: به كارگران فصلي به نسبت مدت كارگردشان در سال 1390، ميزان مقرر در اين بند با تبصره يك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

3. بر اساس مصوبه مورخ 21/7/1387 شورايعالي كار و در جهت افزايش رضايتمندي كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به تمام كارگران،‌ اعم از دائم و موقت مقرر شد از باتداي سال 1291 كمك هزينه‌ي اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متأهل يا مجرد) مفاهانه مبلغ 350000 ريال از سوي كارفرمايان به آنان پرداخت گردد.

4. ضوابط مربوط به چگونگي نحوه‌ي اعمال افزايش مقرر در بند (1) و تبصره يك بند (2) در كارگاه‌هاي كه داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل مي‌باشند و نيز در مورد كارگران كارمزدي و هم چنين چگونگي ارتقاء طبقه شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره كل روابط كار و جبران خدمات خواهد بود.

5. مقررات اين مصوبه شامل ال دانش‌آموزان و دانشچوياني كه در ايام تعطيلات تابستاني در سال 1391 به طور موقت در كارگاه‌ها اشتغال مي‌يابند نخواهد شد.

6. واحدهاي مشمول قانون كار به منظور ايجاد رابطه هرچه بيشتر در مورد مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين كاركنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقراري مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي و پيمان‌هاي دسته‌ جمعي و پس از تأييد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا