بند 69 از قسمت سوم بخش دوم كتاب «آزادي انجمن» مي‌گويد:‌ «دستگیری و بازداشت اعضاء تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي، بدون اعلام هرگونه جرم و صرفاً با ارائۀ حکم دادگاه، نقض اساسی حقوق آنان را بدنبال دارد.»

كتاب «آزادي انجمن» در1125 بند تدوين شده است. در اين قسمت؛ ترجمه‌ي فارسي بندهاي 61 تا 75 اين كتاب ارايه شده است.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي بخش دوم كتاب، عنوان آن‌ها را در كادر پائين ستون سمت چپ همين صفحه كليك كنيد.

( به بندهای 151 ، 174 ، 671 ، 672 ، 673 و 674 نیز مراجعه شود.)

61 _ بازداشت رهبران و اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي به علت فعالیت‌های این تشكل‌ها ، با اصول مربوط به آزادی انجمن مغایر می باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 69 و 72 ؛ گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1824، بند155 ؛ پروندۀ شمارۀ 1849بند 230 و پروندۀ شمارۀ 1773 بند 476 گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1850 ، بند211 ، پروندۀ شمارۀ 1865 ، بند 245 ، گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1773، بند 369، گزارش 307 ، پروندۀ شمارۀ 1864 بند 432، گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1920 بند 524 و گزارش 334 پروندۀ شمارۀ 2249 بند 866 مراجعه شود .)

62 _ دستگیری هرچند کوتاه مدت رهبران و اعضاءِ تشكل های کارگری و نیز رهبران سازمان های کارفرمایی به خاطر انجام فعالیت‌های مشروع در ارتباط با حق آنها جهت تأسيس انجمن‌هاي صنفي ، نقض اصول آزادی انجمن محسوب می گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند70 ؛ و برای مثال گزارش 299 ، پروندۀ شمارۀ 1772، بند129 ؛گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1818 ، بند363 ، گزارش 309 ، پروندۀ شمارۀ 1851/1922/ بند 236، گزارش 323 ، پروندۀ شمارۀ 1988 بند 53، گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2116 بند 357 ، گزارش 328 پروندۀ شمارۀ 2143 بند 594 ، گزارش 330 ، پروندۀ شمارۀ 2189 ، بند455 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2220 بند 575، گزارش 336 ، پروندۀ شمارۀ 2340 بند 651، و گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2365 بند 1664مراجعه شود.)

63 _ اقدامات منجر به محرومیت اعضاءِ تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي از حقوق ایشان به علت فعالیت آنها در تشكل‌های مزبور ولو به شکل احضار و بازجویی کوتاه مدت آنها ، مانعی جهت اعمال حقوق آنان محسوب می گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 77 ؛ و برای مثال گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1805، بند224 ؛ گزارش 307 ، پروندۀ شمارۀ 1863 ، بند342 ، گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1934 بند 131، گزارش 311 ، پروندۀ شمارۀ 1969 بند 147، گزارش 320 ، پروندۀ شمارۀ 2023 بند 428 ، گزارش 325 پروندۀ شمارۀ 2109 بند 461 ،گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2116 ، بند357 ، گزارش 328 ، پروندۀ شمارۀ 2129 بند 603، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2169 بند 638مراجعه شود.)

64 _ بازداشت اعضاءِ تشكل‌های کارگری به علت فعالیت‌های آنان در دفاع از منافع کارگران، نقض جدی آزادی‌های مدنی ، به طور اعم و نقض حقوق تشكل‌های کارگری به طور اخص محسوب می گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 71 ؛ و برای مثال گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1826، بند413 ؛گزارش 316 ، پروندۀ شمارۀ 1773 ، بند609 ، گزارش318 ، پروندۀ شمارۀ 1994 بند 457 ، گزارش 325 ، پروندۀ شمارۀ 2052 بند410 ، گزارش 330 ، پروندۀ شمارۀ 1961 بند 74 ، گزارش 332 پروندۀ شمارۀ 2090 بند 354 ،گزارش 334 ، پروندۀ شمارۀ 2313 ، بند1118 ، گزارش 336 ، پروندۀ شمارۀ 2340 بند 651 ، گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2189 بند 483 و پروندۀ شمارۀ 2365 بند 1664مراجعه شود.)

65 _ اقداماتی که با هدف محروم ساختن رهبران و اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي از آزادی های مشروع آنها صورت می پذیرد خطر جدی نقض آزادی فعالیت های آنان و در صورت اعمال ، نقض اصول آزادی انجمن را در پي خواهد داشت.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 74 ؛ گزارش 323 ، پروندۀ شمارۀ 2079، بند541 ؛گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 2153 ، بند212 ، گزارش 336 ، پروندۀ شمارۀ 2321 بند 494 مراجعه شود.)

66_ بازداشت اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي به علت فعالیت مرتبط صنفي ، مانعی جدی جهت اعمال حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و نقض آزادی انجمن محسوب می گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 75 ؛ گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1649، بند454 و گزارش 305 پروندۀ شمارۀ 1870 بند 145مراجعه شود.)

67 _ دستگیری اعضاءِ تشكل‌های کارگری و رهبران سازمان‌های کارفرمایی می تواند به بروز جوّ رعب و وحشت که خود مانعی جهت توسعۀ عادی فعالیت تشكل‌ها محسوب می گردد، منجر شود.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 76 ؛ گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1888، بند344 ؛گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ 2220 ، بند 575 ، گزارش332 ، پروندۀ شمارۀ 2090 بند 355 ، و پروندۀ شمارۀ 2238 بند969، گزارش 334 ، پروندۀ شمارۀ2313 بند 1118، گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ2189 بند 484 مراجعه شود.)

68 _ توقیف و بازجویی سازمان یافته و یا خودسرانۀ رهبران و اعضاءِ تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي از سوی پلیس ، خطر سوءِ استفاده از وضعیت موجود را به‌ دنبال داشته و خطری جدّی علیه حقوق تشكل‌ها محسوب می‌گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 78 مراجعه شود.)

69 _ دستگیری و بازداشت اعضاء تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي، بدون اعلام هرگونه جرم و صرفاً با ارائۀ حکم دادگاه، نقض اساسی حقوق آنان را بدنبال دارد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 79 و82 ؛ گزارش 299 ، پروندۀ شمارۀ 1803، بند 338 ؛ گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1818 ، بند 364 ، گزارش302 ، پروندۀ شمارۀ 1846 بند 266 ، و پروندۀ شمارۀ 1833 بند552 ، گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ2217 بند 200 ، و پروندۀ شمارۀ 2169 بند 638 مراجعه شود.)

70 _دستگیری اعضاءِ تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمائي ، بدون اعلام جرم علیه آنها، اعمال محدودیت های غیر قانونی بر آزادی انجمن را موجب گردیده و در این خصوص دولت ها موظفند نسبت به اتخاذ تدابیر مورد لزوم جهت صدور دستورات مناسب به منظور پیشگیری از بروز خطرات احتمالی مربوط به جلوگیری از فعالیت تشكل هاي كارگري و كارفرمائي حاصل از این دستگیری اقدام نمايند .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 80 و81 ؛ گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1649، بند 391 ؛گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1917 ، بند 205 ، گزارش323 ، پروندۀ شمارۀ 2028 بند 212، گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ2050 / 2017 بند 279 ؛ گزارش 328 ، پروندۀ شمارۀ 2158 بند 322 ؛ و گزارش 331 ، پروندۀ شمارۀ2220 بند 575 مراجعه شود.)

71 _ دستگیری مقامات سازمان های کارفرمایی به دلایل مربوط به طرح درخواست های مشروع از طرف آنها ، تحدیدی جدی نسبت به حقوق آنها قلمداد شده و نقض آزادی انجمن محسوب می گردد .

( به گزارش 334 ، پروندۀ شمارۀ 2254 بند 1084 مراجعه شود.)

72 _ همانگونه که افراد شرکت کننده در فعالیت های تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و یا افراد مؤسس اين گونه تشكل ها از حق مصونیت در قبال قوانین کیفری عادی برخوردار نمی باشند ، فعالیت های اتحادیه های کارگری نیز با توجه به ماهیت آنها نباید دستاویز مقامات دولتی قرار گرفته و به بهانه ای برای دستگیری خودسرانه و یا بازداشت اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي بدل گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 83 ؛ و برای مثال گزارش 304 ، پروندۀ شمارۀ 1865، بند246 ؛گزارش 318 ، پروندۀ شمارۀ 2005 ، بند 179 ، گزارش320 ،پروندۀ شمارۀ 2028 بند 716، گزارش 321 ، پروندۀ شمارۀ 1818 بند 233 ؛ گزارش 323 ، پروندۀ شمارۀ 2074 بند 149 گزارش 324 ، پروندۀ شمارۀ 2031 ، بند 47 ، گزارش 327 ، پروندۀ شمارۀ 2148 بند 802 ، گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ2153 بند 213 ؛ گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2189 بند 475 وگزارش 338 ، پروندۀ شمارۀ 2382 بند 531 مراجعه شود.)

73 _ اعمال مجازات و یا برقراری هرگونه محدودیت به هیچ عنوان نمی بایست علیه آن دسته از رهبران تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي که نزد کمیتۀ آزادي انجمن اقامۀ دعوی می نمایند بکار گرفته شود و کلیه اتهامات طرح شده علیه آنان بدین علت باید بلافاصله کان لم یکن تلقی گردند.

( به گزارش 308 ، پروندل شمارۀ 1920 بند 524 مراجعه شود .)

74 _ رهبران اتحادیه های کارگری نباید در مواقع ضروري و هنگام طرح دعوی نزد کمیتۀ آزادی انجمن به علت پي گيري اعمال حقوق خود که از مصوبات سازمان بین المللی کار در خصوص آزادی انجمن ها نشأت گرفته ، در معرض تدابیر انتقامی ، از جمله دستگیری و بازداشت بدون محاکمه قرار گیرند.

( به گزارش 338 ، پروندل شمارۀ 2382 بند 532 مراجعه شود .)

75 _ دستگیری و بازداشت اعضاءِ تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي ، حتی به علل مربوط به امنیت داخلی ، مگر براساس پادمان های صحیح قضایی ، نقض جدی حقوق تشكل ها قلمداد می گردد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 84 ؛ گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1888 ، بند344 ؛گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 2268 ، بند 755 مراجعه شود .)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا