«اصول كلي» عنوان نخستين قسمت از بخش دوم كتاب «آزادي انجمن»‌ است. در اين قسمت بندهاي 30 تا 41 كتاب را در بر مي‌گيرد.

( به بندهای 7 و 19 مراجعه شود.)

30 – کمیته مناسب دانست بر اهمیّت اصول اساسی مقرر در اعلامیّۀ جهانی حقوق بشر که نقض آنها بر اعمال آزادانۀ حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي تأثیری منفی برجای خواهد گذاشت تأکید نماید .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 32 ؛ و گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1934 ، بند 135 مراجعه شود .)

31 _ کمیته مکرراً بر اهمیّت اصل مؤکد در کنفرانس بین المللی کار ، 1970 ، و قطعنامۀ مصوّب آن در خصوص حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي و ارتباط آنها با آزادی های مدنی که خود رعایت حقوق کارگران و سازمان هاي كارفرمائي را پایه و اساس آزادی های مدنی مصروحه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قلمداد می کند تأکید می نماید . آزادی های مدنی که عدم وجود آن ها فقدان مفهوم واقعی حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي را به همراه خواهد داشت.

( به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 33 ؛ گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1790 ، بند 296 مراجعه شود . )

32_ کمیته بر وجود یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی به عنوان پایه و اساس اعمال آزاد حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي تأکید می نماید.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 34 ؛ گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1773 ، بند 469 ؛ و گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1884 ، بند 684 مراجعه شود .)

33_ ظهور یک نهضت واقعی و مستقل مرتبط با تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي ، تنها به محترم انگاشته شدن حقوق بنیادین بشری منوط می باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 35 ؛ گزارش 300 ، پروندۀ شمارۀ 1682 / 1711 / 1716 ، بند 173؛ گزارش 302 ، پروندۀ شمارۀ 1773، بند 469 ؛ گزارش 316 ، پروندۀ شمارۀ 1773 ، بند 614 ، و گزارش 338 ، پروندۀ شمارۀ 2378 بند 1153 مراجعه شود .)

34_ دولت مورد نظر موظف است نسبت به دفاع از فضای اجتماعی که در آن اعمال قانون ، تنها راه تضمین احترام به حقوق افراد و حفاظت از آنها محسوب می گردد اقدام نماید.

( به گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2027 بند 176 مراجعه شود .) 35_ صرف نظر از گرایشات تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي ، اتخاذ تدابیر مناسب جهت تضمین اعمال حقوق تشكل ها تحت شرایط عادی براساس رعایت حقوق اساسی بشر و در فضایی عاری از هر گونه خشونت ، فشار ، ارعاب و تهدید از هر نوع قابل تصور ، ضروری می باشد.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 36 ؛ گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1884، بند 684؛ گزارش 308 ، پروندۀ شمارۀ 1934، بند 135 ؛گزارش 316 ، پروندۀ شمارۀ 1773 ، بند 614 ، و گزارش 332 ، پروندۀ شمارۀ 1888 بند 61 و گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 2268 ، بند 744 مراجعه شود .)

36 _ به منظور بهینه ساختن فعالیت ها و ارتقاي اعتبار تشكل های کارگری و سازمان های کارفرمایی انجام فعالیت آنها در یک فضای آزاد و امن ضروری می باشد . این به این معناست که در صورت تشخیص نهادهای فوق در خصوص عدم وجود آزادی های اساسی جهت اجرای مستقیم وظایف ایشان تقاضاهای آنان در خصوص اعمال صحیح آزادی ها و حقوق مورد نظر محترم انگاشته شده و در چارچوب فعالیت های مشروع تشكل های کارگری مورد شناسایی قرار گیرند.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 28 , 37, 459 ؛ گزارش 334 ، پروندۀ شمارۀ 2254 ، بند 1082 ؛ و گزارش 337 ، پروندۀ شمارۀ 2258 ، بند 852 مراجعه شود .)

37_ ظهور نهضت هاي کارگری تنها تحت یک نظام سیاسی که متضمن حقوق بنیادین از جمله : حق اعضاءِ تشكل های کارگری جهت تشکیل اجتماعات در مکان های متعلق به خود ، آزادی ابراز نظرات از طریق سخنرانی و انعكاس دادن آن در رسانه های گروهي و نیز حق اعضای بازداشت شدۀ آنان نسبت به برخورداری از تضمین های مربوط به اعمال روّیه های قضایی عادی در خصوص آنها در کوتاه ترین زمان ممکن ، قابل تحقق می باشد .

( به نشریۀ Digest – 1996 ، بند38 مراجعه شود.)

38_ کنفرانس بین المللی کار بر حقّ تشکیل اجتماعات ، آزادی بیان و ابراز نظرات بدون دخالت غیر و پیگیری ، دریافت و پخش اطلاعات و نظرات از طریق رسانه ها صرف نظر از مرزبندی های مربوط به حقوق مدنی که برای اعمال عادی حقوق تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي امری ضروری قلمداد می گردند تأکید نموده است. ( قطعنامۀ مربوط به حقوق اتحادیه های کارگری و رابطۀ آنها با آزادی های مدنی مصوب در پنجاه و چهارمین اجلاس در سال 1970)

( به نشریۀ Digest – 1996 ، بند39 مراجعه شود.)

39_ سیاست کلیّۀ دولت ها می بایست در راستای تضمین رعایت حقوق بشر تنظیم گردند.

( به نشریۀ Digest – 1996 ، بند 15 و 40 مراجعه شود.)

40 _ اگر چه دارندگان مجوز برپایی دفاتر تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي به لحاظ موقعیت ایشان مجاز به نقض هیچیک از مفاد حقوقی مورد اجرا نمی باشند امّا مفاد حقوقی مورد اشاره نمی بایست موجبات نقض تضمین های اساسی آزادی ارتباطات را فراهم کند . مفاد مربوطه همچنین نمی بایست موجبات تحدید فعالیت هایی را که بر اساس اصول آزادی ارتباطات از جمله فعالیت های مشروع تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي محسوب می گردند را فراهم آورند.

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 42 و 726 ؛ گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1870، بند 145؛ گزارش 326 ، پروندۀ شمارۀ 2105 ، بند 448 ؛گزارش 329 ، پروندۀ شمارۀ 2188 ، بند 211 ، گزارش 333 ، پروندۀ شمارۀ 2268 بند 744، گزارش 335 ، پروندۀ شمارۀ 2276 بند 408 مراجعه شود .)

41 _ ادعاهای مطروحه در خصوص اقدامات جنایی ، نمی بایست به عنوان دستاویزی جهت اذیت وآزار اعضاي تشكل هاي صنفي كارگري و كارفرمائي به خاطر عضویت ویا فعالیت آنها در این تشكل ها مورد استناد قرار گیرند .

(به نشریۀ Digest – 1996 ، بندهای 43 ؛ گزارش 305 ، پروندۀ شمارۀ 1773، بند 365؛ گزارش 306 ، پروندۀ شمارۀ 1884 ، بند 700 ؛ و گزارش 327 ، پروندۀ شمارۀ 2018 ، بند 117 مراجعه شود .)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا