آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان و از جمله به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب‌ وكار و صنعت «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه» به نماينده‌ي ويژه دبيركل سامان ملل متحد در كسب و كار و حقوق بشر را براي آن‌ها ارسال كرد و از آنان خواست تا نظرات خودشان را در اين مورد با وي در ميان بگذارند.

خاطر نشان مي‌شود كه «شوراي حقوق بشر» سازمان ملل متحد با تصويب قطعنامه‌اي در 18 ژوئن سال 2008 از چارچوب سياستي «حفاظت، احترام و جبران»‌ كه از سوي پروفسور جان راگي براي مديريت بهتر چالش‌هاي كسب و كار و حقوق بشر پيشنهاد شده بود، استقبال كرد. اين چارچوب بر سه ركن استوار است: اول) وظيفه‌ي دولت براي حفاظت از سوءاستفاده از حقوق بشراز سوي طرف‌هاي ثالث، از جمله كسب و كار، دوم) مسؤليت شركت براي احترام به حقوق بشر، كه به معناي جديت در اجتناب از نقض حقوق بشر است، و سوم) دسترسي بيشتر قربانيان به جبران‌هاي اثربخش، اعم از قضايي يا غيرقضايي.

در پي تصويب آن قطعنامه، پروفسور جان راگي گزارشي با عنوان «كسب و كا و حقوق بشر: گام‌هاي بيشتر به سوي عملياتي كردن چارچوب: حفاظت، احترام و جبران» در 126 بند و در تاريخ 19 آوريل 2010 تهيه كرد.

براي بررسي همين سند بود كه روز 5 اكتبر سال 2010، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت نشست مشورتي را با حضور پروفسور جان راگي در پاريس برگزار كردند و نتايج مباحث مطرح شده در آن نشست به صورت يك بيانيه‌ي مشترك تدوين شد تا به پروفسور راگي ارايه شود.

آنچه كه در ادامه ارايه مي‌شود ترجمه‌ي نامه‌ي آنتونيو پنالوزا و بيانيه‌ي مشترك در مورد چارچوب «حفاظت، احترام و جبران» است كه قرار است از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل اجرايي شود.

خانم و آقاي گرامي!

سازمان‌ بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت «سازمان همكاري‌هاي‌ اقتصادي و توسعه» روز سه‌شنبه 5 اكبر سال 2010 (13 مهر 1389) در پاريس نشست مشورتي با پروفسور جان راگي نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل سازمان ملل در امور كسب و كار و حقوق بشر برگزار كرد.

بيش از يك صد نفر از نمايندگان كسب و كار از سراسر جهان در اين مشاوره‌ها شركت كردند كه فرصتي براي دريافت محتواي‌ نهايي «اصول راهنماي» پروفسور راگي فراهم آورد كه هدفشان شكل بخشيدن به اجراي چارچوب «حفاظت، احترام و جران» سازمان ملل است.

به عنوان نشانه‌ي اهميت اين گفتگو‌ها‌، سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي كسب و كار و صنعت پيش نويس يك سند مشتر را تهيه كرده‌اند كه دربرگيرنده‌ي پيا‌م‌هاي كليدي كسب و كار است كه از مشاوره‌هاي پاريس استنتاج شده‌اند. انتظار مي‌رود كه اين سند مورد توجه پروفسور راگي هنگامي كه اصول را تهيه مي‌كند، قرار بگيرد و نخستين تلاش در اتخاذ موضع دسته‌جمعي كسب و كار باشد. نظرات شما در تداوم كار ما فوق العاده ارزشمند است.

در انتظار دريافت نظرات شا با اين چشم‌انداز هستم كه صداي كسب و كار را قوي‌تر كند و سندي را به پروفسور راگي ارايه دهد كه حقيقتاً نماينده‌ي موضع جمعي جهاني ما باشد.

آنتونيو پنالوا. دبيركل
ژنو. 15 اكتبر 2010

بيانيه‌ي مشترك به نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در مورد
 اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر

جامعه بين‌المللي كسب و كار از فرصت ملاقات با نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل در امور كسب و كار و حقوق بشر در روز 5 اكتبر در پاريس قدرداني كرده و خرسند است كه نظرات زير را تقديم كند تا در جريان تدوين «اصول راهنما» مورد عنايت قرار بگيرند.

1. نظرات كلي

«اصول راهنما» بايد:

  • همگاني باشد: گزارش نهايي بايد روشن سازد كه اصول راهنما قرار است همگاني باشد و در مورد تمام جوامع و شركت‌ها به كار رود، و دامنه‌ي آن به مناطقي با حاكميت ضعيف يا تعاملات بين‌المللي محدود نمي‌شود.
  • روشن باشد: از آنجا كه «اصول راهنما» مخاطباني گسترده‌تراز شوراي حقوق بشر سامان ملل متحد خواهد داشت، لازم است با چنان صراحتي نوشته شوند كه از سوءتفسير‌ها از سوي مخاطبان مختلف اجتناب شود، از جمله تفسيرهاي مفيدي ارايه دهد و هر جا كه امكان تفسيرهاي مختلف وجود داشته باشدبا صراحت بيان كند كه كدام يك از آن‌ها مورد نظر نيست.
  • انعطاف ‌پذير باشد: «اصول راهنما» بايد از رويكرد «يك سايز براي همه» اجتناب كند و بايد چارچوبي انعطاف پذير ارايه دهد كه بتواند با كشورها، شركت‌ها، بازارها و شرايط متفاوت منطبق شود.
  • عملي باشد: رويكرد نماينده‌ي ويژه‌ي دبيركل مبتني بر «پراگماتيسم اصولي» [1] بايد در «اصول راهنما» بازتاب بيابد، و بر توصيه‌هايي تمركز كند كه عملي و دستيافتني باشند.
  • ساده باشد: «اصول راهنما» بايد مستقيماً براي كساني نوشته شود كه مخاطبان هدف آن‌ هستند؛ و توصيه‌ها به شركت‌ها بايد اصطلاح‌هاي ساده و رايج را براي توضيح حقوق بشر، مانند رفتار محترمانه با مردم، مورد استفاده قرار دهند.
  • ثابت باشد: «اصول راهنما» وقتي تصويب شد بايد براي چند سال بدون تغيير باقي بماند تا اجازه‌ي يك دوره‌ي تأمل، تطبيق و كاربرد را به دولت‌ها و جامعه‌ي كسب و كار بدهد.

از اينجا به بعد فقط ترجمه‌ي عنوان‌ها ارايه مي‌شود

2. وظيف‌ي دولت براي حفاظت

الف ) چارچوب قانوني ملي
ب ) سياست هماهنگ تضمين
پ) انجام كسب و كار باكسب‌ و كار
ت) تقويت احترام كسب و كار به حقوق بشر
ث) حمايت از احترام كسب و كار به حقوق بشر در عرصه‌هاي تعارضي ج) مؤسسات چندجانبه

3. مسؤليت شركت‌ براي احترام

الف) بنيادها
ب) سياست‌ها و روند‌ها
پ) رعايت حقوق بشر با جديت
ت) مسائل مقياس و شرايط

4. سازوكارهاي شكايت

الف) بنيادها
ب) سازوكارهاي قضايي
پ) سازوكارهاي دولت بنياد غيرقضايي
ت) سازوكارهاي شكايت در سطح شركت

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا