اعضاء و همكاران گرامي،

پنجمين موضوع دستوركار يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) (چهارشنبه 10 تا جمعه 26 خرداد 1391) گفتگوي همگاني در مورد «بحران اشتغال حوانان» خواهد بود.

كارفرمايان اين گفتگو را از طريق هيأت مديره‌ي دفتر بين‌المللي كار آغاز كردند و همچنين با موفقيت تأكيد كردند كه اين بحث شامل بررسي كارآفريني جوانان نيز مي‌شود.

اين يادآوري اوليه اطلاعات مقدماتي و پيوند به اطلاعات اكنون در دسترس را ارايه مي‌دهد. اطلاعات جزئي‌تر براي شركت‌كنندگان در گفتگو در خرداد ماه فراهم خواهد شد.

دفتر بين‌المللي كار گزارش زمينه‌اي خود ر براي گفتگوي همگاني در خرداد منتشر كرده است: ‌گزارش v: بحران اشتغال جوانان: وقت عمل.

سازماندهي گفتگوي همگاني در خرداد 1391

در خرداد 1391 (ژوئن 2012) كميته‌ي ويژه‌ي ك.ب.ك براي بحث «اشتغال جوانان»، و پيش‌نويس جمعبندي‌ها‌ تشكيل خواهد شد.

كميته در ساعت 30/11 پيش از ظهر روز چهارشنبه 10 خرداد 1391 (30 مه 2012) آغاز مي‌شود. اين كميته از چهارشنبه 10 خرداد تا دوشنبه 15 خرداد گفتگوي اوليه را انجام مي‌دهد، و پيش‌نويس و اصلاح جمعبندي‌ها را آغاز خواهد كرد(با احتمال تغييرات ناشي از روند گفتگوها).

مرحله‌ي گفتگو‌ همگاني شامل اجلاس‌هايي در خصوص سرفصل‌هاي مختلف خواهد شد، كه با بخش‌هاي زير از گزارش دفتر انطباق دارد:

 • اشتغال و سياست‌هاي اقتصادي؛ بخش 1 و 2.2 گزارش (صفحه‌هاي 30 تا 42)
 • آموزش، پرورش، مهارت‌ها،‌مدرسه براي گذار؛ بخش 2.3 گزارش (صفحه‌هاي 43 تا 54)
 • سياست‌هاي بازار كار؛ بخش 2.4 گزارش؛ (صفحه‌هاي 55 تا 65)
 • كارآفريني و خوداشتغالي جوانان؛ بخش 2.5 گزارش (صفحه‌هاي 66 تا 71)
 • حققوق جوانان؛ قسمت‌هاي 8 و 9 و 10 بخش 2 گزارش (صفحه‌ها 75 تا 88)
 • جمعبند‌ي‌ها و راهاي پيش رو؛ گزارش مكرر بخش 4(صفحه‌هاي 105 تا 108)

رويكرد كارفرمايي

گفتگوي 2012 از يك صفحه‌ي خالي شروع نمي‌شود. سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) براي ترويج اشتغل جوانان خيلي فعاليت مي‌كند.

قطعنامه‌ي ك.ب.ك 2005 در مورد اشتغال جوانان نيز يك منبع كليدي براي گفتگوي 2012 خواهد بود(متن انگليسي اين قطعنامه اينجا ست). قطعنامه 2005 ك.ب.ك به سرفصل‌هاي اصلي گزارش سال 2012 اشاره كرده و شامل يك راه‌نقشه براي فعاليت س.ب.ك در خصوص اشتغال جوانان است.

از همين رو پيشنهاد مي‌شود كه كارفرمايان با بحث اشتغال جوانان «همينطوري» نزديك نشوند. بلكه بايد يك رويكرد متمركز اتخاذ كرده و نكاتي از اين قبيل بپردازند:

 • تجربه‌ي 2005 تا كنون، به ويژه بحران مشاغل و اقتصادي چگونه بايد نكات مورد توافق در قطعنامه سال 2005 را (اگر لازم باشد) تغيير دهد؟
 • دفتر (و دولت‌ها، سازمان‌هاي كارفرمايي و اتحاديه‌هاي كارگري) در اجراي نكات مورد توافق در سال 2005 تا چه حد كارآمد بوده‌اند؟‌ چه درس‌هايي مي‌توان گرفت؟
 • اجراي نكات مورد توافق چگونه مي‌تواند ارتقاي يابد، نيز چگونه مي‌توان تبعات بحران‌ از سال 2005 را به حساب آورد؟

در نتيجه نقطه‌ي شروع پيشنهادي در خرداد (در اساس) عبارت است از:

 • س.ب.ك بيشتر ابزارها و چشم‌اندازهاي مناسب براي حمايت كارآمد از اشتغال جوانان را (از طريق آنچه كه در سال 2055 به تصويب رسيده)‌ در اختيار دارد.
 • س.ب.ك بايد در تحقق آنچه كه توافق شده بود مي‌بايست بسيار كارآمدتر شود (به ويژه با توجه بكاري افزايش يافته‌ي جوانان از 2008).
 • گفتگوي 2012 بايد تجربه‌ها و چالش‌هاي اخير را بازتاب دهد، جمعبندي 2005 را در پرتو تجربه‌ها ازنوسازي و بازاولويت‌بندي كند، تعهدات تجديد شود، و يك نقشه‌ي جديد براي اقدام از سوي س.ب.ك حهت ارتقاء اشتغال جوانان از سال 2012 تدوين شود.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) كار با تعدادي از سازمان‌هاي عضو را پيش از كنفرانس بين‌المللي كار در خرداد آغاز كرده است، و در حال گردآوري يك پانل از سخنگويان جوان‌تر است تا پيام كارفرمايي را در مرحله‌ي اوليه‌ي گفتگوي همگاني ابراز دارد (30 مه تا 4 ژوئن).

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا