به س ِ.ج ِ.ت ‍ِ خوش آمديد.

مايليم در ابتدا از شما و همكارانتان در اتاق بين المللي بازرگاني ا.ب ِ.ب  [1] و اتاق صنعت و بازرگاني قطر به خاطر تلاش‌هايتان براي ارتقاي آگاهي نسبت به س ِ.ج ِ.ت ِ ‍ از طريق ابتكار «دستوركار تجارت جهاني» تشكر و سپاسگزاري كنم. همچنين مي‌‌خواهم از شما به خاطر صرف وقت براي ملاقات امروز با اعضاي س ِ.ج ِ.ت ِ و معرفي كارزار خود براي نظام تجارت چندچانبه‌ي بازتر به آنان تشكر كنم.

روابط بين كسب و كار و س ِ.ج ِ.ت ِ و گات به نخستين روزهاي نظام تجارت چندچانبه برمي‌گردد. مشاركت ا.ب ِ.ب ِ در نظام تجارت چند جانبه از ايجاد س ِ.ج ِ.ت ِ و حتي گات قديمي‌تر است.

ا.ب ِ.ب ِ در سال 1946 يك هيأت نمايندگي براي شركت در نخستين اجلاس كميته تداركاتي بد اقبال سازمان بين‌المللي تجارت اعزام كرد. شما براي دهه‌ها دولت‌هاي خود را تشويق و وادار كرديد تا دستور كار تجارت آزاد و قوانين تجارت جهاني قوي‌تر را پيش ببرند. از سال 1995 كه ما درهاي اين سازمان را باز كرديم، نمايندگان ا.ب ِ.ب ِ و سايز سازمان‌هاي كسب و كار در تمام كنفرانس‌هاي وزارتي س ِ.ج ِ.ت ِ و عملاً در تمام نشست‌هاي اين سازمان شركت كرده‌اند.

در اين ارتباط هيچ رازي نهفته نيست. براي كسب و كار جستجوي پيش‌بيني‌پذيري، شفافيت و ثبات بعد از دهه‌ها جنگ روابط تجاري خصمانه، استقرار نظامي مختص تجارت آزاد طبق دستور قواعد مورد توافق بين‌المللي فوق‌العاده جذاب بود. براي سياستگذاراني كه گات،‌ و جانشين‌ آن، س ِ.ج ِ.ت ِرا بنيان گذاشتند مهم بود و هست كه مشاركت بنگاه‌ها را، كه نهايتاً، آن‌ها هستند كه كا‌لاها و خدمات را از مرز‌ها منتقل مي‌كنند، داشته باشند. قانون گذاري در مورد تجارت بدون مشورت با كساني كه درگير تجارت هستند مي‌توانست كوتاه بيني و غيرسازنده باشد. اين كسبه است كه بهتر مي‌داند گلوگاه‌هاي بازرگاني كجا قرار دارد و اغلب اين كسبه هستند كه بهتر درك مي‌كنند آن‌ها را چطور كنار بزنند.

اما رابطه بين ما نيز پيچيده است و هميشه آن اندازه كه منتقدان س ِ.ج ِ.ت ِ، كسب و كار و تجارت آزاد گاهي ادعا مي‌كنند كه نزديك است، نيست. كسبه در شكل‌بخشي به دستوركار تجارت بسيار فعال هستند، اما ساير بازيگران نيز فعالند. آخر همه، دولت‌ها هستند كه در مورد قاعد حاكم بر تجارت جهاني تصميم مي‌گيرند. به علاوه، تمام كسبه تجارت آزاد را به يك شكل نمي‌نگرند.

نيروهاي آزاد شده با تجارت بي‌شك براي كسبه مزايايي داشته است، اما بعضي كمپاني‌ها را نيز مأيوس كرده است. كسب و كار‌هايي كه بازارشان جهاني باشد فرصت مي‌يابند كه مشتريان جديد خودشان را به ميلياردها برسانند و سخاوتمندان از آن بهره‌مند شوند. اما براي كسب و كارهايي كه نتوانند با رقابت بي‌امان توليد‌ كنندگان خارجي هماهنگ شوند «تخريب سازنده» مشهور ژوزف شامپتر ديگر نه يك فرض آكادميك كه يك واقعيت دردناك خواهد بود.

ظهور زنجيره‌هاي ارزش محلي، در مناطق و در سطح قاره‌ها به معناي اثربخشي بيشتر براي كمپاني‌هايي است كه قادرند به قطعات و اجزاء كيفي ‌تر و ارزان‌تر از سطح داخلي دسترسي داشته باشند. اين زنجيزه‌ها همچنين از طريق پخش سرمايه‌گذاري و فناوري در بازارهاي جديد به توسعه كمك مي‌كنند. اما براي كمپاني‌هاي بيرون از اين زنجيره‌ها، مبارزه براي رقابتي ماندن هولناك‌تر از هميشه به نظر مي‌رسد.

تجارت يك ابزار قدرتمند براي ارتقاي اثربخشي، خلق ثروت و ايجاد شغل است. تجارت سودها را از طريق قيمت‌هاي پائين‌تر، انتخاب گسترده‌تر كالاها و خدمات و از طريق نوآوري‌هايي كه ناشي از رقابت شديدتر است، در سطح يك اقتصاد پخش مي‌كند. اما لازم است اذعان كنيم كه همه از تجارت بهره‌مند نمي‌شوند. تجارت تقريباً بر همه تأثير مي‌گذارد، اما نه به يك شكل مساوي. لازم است براي كساني كه از تجارت آسيب مي‌بينند، برنامه‌هاي آموزشي، مشاوره‌اي و كارآموزي شغلي را بهبود بخشيم.

ما در س ِ.ج ِ.ت ِ سال‌ها است كه در جريان گفتگو در خصوص تجارت بوده‌ايم. ما از حمايت از 17 حمايت كنده مثل اتاق بين‌المللي بازرگاني استقبال مي‌كنيم، اما در عين حال نمي‌توانيم به شكاكان پشت كنيم.

ما يك سازمان بين دولتي هستيم كه بايد در پي ايجاد توازن بين نيازها و منافع 157 عضو خود و هزاران جزء تشكيل دهنده‌اي باشيم كه بر آن‌ها تأثير مي‌گذارد. شايد اين تا حدي توضيح دهد كه چگونه كسب و كار و س ِ.ج ِ.ت ِ چند سال پيش از هم جدا شدند.

بسياري از رهبران كسب و كار از كندي حركت س ِ.ج ِ.ت ِ در مذاكرات نااميد شده‌‌اند؛ آنان ناخرسندي خود را نسبت به اينكه بعضي از موضوع‌هاي مهم براي آنان از دستور كار حذف شده بيان كرده‌اند، آنان اعتقاد دارند كه قاعده‌سازي س ِ.ج ِ.ت ِ در تطبيق با نياز‌هاي متغيير كسب و كار آنان كند است.

اما بحران كمرشكن و طولاني اقتصادي تمام اين‌ها را در چشم‌انداز قرار داده است. اين بحران اين واقعيت را كه جامعه كسب و كار و س ِ.ج ِ.ت ِ به يك ديگر نياز دارند برجسته ساخته است. تمايل كاهش يافته نسبت به تجارت آزاد، كه پيش‌ از اين بحران در بسياري از كشورها نهفته بود، تهديد كرده كه به سياست‌هاي مانع تجارت تبديل شود. كسب و كارها ديده‌اند كه نظارت س ِ.ج ِ.ت ِ بر سياست‌هاي تجاري اثر بازدارنده‌ي مهمي بر موانع تجاري دولت‌ ساخته گذاشته و از اين نظارت استقبال كرده است. كسب‌ و كار‌هاي جهاني اذعان دارند كه در يك عرصه از توليد و تأمين جهاني، و نه در قراردادهاي دوجانبه و منطقه‌اي مي‌توان ميدان بازي را مانند يك قرارداد جهاني تراز كرد، و هيچ موجوديت منطقه‌اي چنين ظرفيتي براي باز نگه داشتن بازارها ندارد. اين حرف به اين معنا نيست كه تهديد حمايت‌گرايي به طور كلي كاهش يافته، كه رشد در اثر متراكم شده‌ي اقدامات به كار گرفته شده طي چهار سال گذشته با مانع مواجه نشده است. اما فكر مي‌كنم همه ما درك مي‌كنيم كه با غيبت يك س ِ.ج ِ.ت ِ فعال در قلب تجارت جهاني، اين وضعيت مي‌توانست بسيار بدتر باشد.

شروع «دستوركار تجارت جهاني» اتاق بين‌المللي بازرگاني در امسال و تلاش‌هاي جين-گاي و همكارانش در گروه 20، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و ساير محافل ديگر بسيار باارزش هستند. ما در س ِ.ج ِ.ت ِ به خوبي مي‌دانيم كه بدون يك نمايندگي قوي براي تجارت باز هم بازتر و قواعد تجاري قوي‌تر، ما نمي‌توانيم در مدرن‌سازي نظام تجاري خود موفق شويم.

به همين خاطر ما نيز تلاش‌هاي زيادي براي پل زدن به كسب و كار صورت داده‌ايم. ما در ماه مارس كه اتاق بين‌المللي بازرگاني «دستوركار تجارت جهاني» را آغاز كرده بود ميزبان اين اتاق بوديم. من به طور مرتب با هيأت مديره آنان، و با هم با بسياري از اعضاي دبيرخانه اتاق، و ساير گروه‌هاي كسب و كار و كمپاني‌هاي منفر در اطراف جهان كه به آنان دسترسي داشته‌ايم، صحبت كرده‌ام. ما ماه گذشته يك پيمايش كسب و كار را در بيش از 100 كشور شروع كرديم و از آنان خواستيم نظرات خودشان را در اين مورد كه ما چگونه مي‌توانيم خدمات بهتري به آنان ارايه كنيم به ما بگويند. به زودي نتايچ اين پيمايش به زودي منتشر خواهد شد. در وب سايت ما دنبال صفحات مربوط به كسب و كار باشيد كه به زودي منتشر خواهد شد. من همچنين يك پانل كارشناسان را براي تعريف آينده تجارت با حضور قوي كسب و كار، از جمله حضور افتخاري رئيس اتاق بين‌المللي بازرگاني ويكتور فانگ برگزار كرده‌ام.

اگر قرار است با موفقيت مانع از حمايت‌گرايي شويم و به سياست تجارت نيرو و شوقي جديد بدميم، با دور دوحه به مثابه يك بسته در بن بست و انرژي سياسي براي ابتكارهاي بين‌المللي در وضعيت ضعف، فشاري قوي از سوي كسب و كار مورد نياز است. بنا بر اين، ما يك بار ديگر به اتاق بين‌المللي بازرگاني به س ِ.ج ِ.ت ِ خوشامد مي‌گوييم و تشويق و حمايت خود را از ابتكار «دستوركار تجارت جهاني» تقديم مي‌داريم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا