مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و نماينده‌ي گروه كارفرمايي در هيأت اعزامي از ايران به يكصدمين كنفارانس بين‌المللي كار در سخنراني خود در نشست عمومي اين كنفرانس در شامگاه روز دوشنبه 23 خرداد ماه 1390 در ژنو اعلام كرد : «ما معتقديم كه پياده كردن اين برنامه عظيم با مذاكرات سه جانبه اجتماعي مي تواند به تحقق برنامة كشوري كارشايسته در ايران كمك شاياني بنمايد». متن كامل اين سخنراني در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌شود برگردان انگليسي اين سخنراني نيز در همين شبكه منتشر شده است.

آقاي رئيس ، نمايندگان محترم ، خانم ها و آقايان

در دهة گذشته ، ما با نفوذ روز افزون دگرگوني و بي ثباتي در وضعيت ملت ها – از افزايش بهاي مواد غذايي و انرژي مصرفي گرفته تا بيكاري مهار نشده و كثرت مهاجرت و جابه جايي پناهندگان ، مواجه بوده ايم كه جملگي گواهي بر تداوم روند بحران جهاني و نا برابري هاي اجتماعي است .

اگر مي خواهيم كه اين عصر ، دوران جديدي براي حمايت و عدالت اجتماعي در جهان باشد – همچنانكه مديركل گزارش خود را به چنين عنواني اختصاص داده است ، بايد به يك آگاهي و رويكرد فراگير برسيم كه :

چشم انداز جهاني در جهت دوري جستن از مدل كهنه ي حاكميت كشورهاي ثروتمند ، در حال تغيير است .

از ميان درس هايي كه از اين بحران ميتوان آموخت يك اصل بديهي است و آن اينكه به منظور رفع نابرابري ها و بي عدالتي هاي اجتماعي ، مديريت اقتصاد جهاني ديگر نميتواند گروه هاي محروم و آسيب پذير جوامع را ناديده انگارد .

در قالـب توسعـة پايدار و عدالت اجتماعـي فراگير در جهان ، اصل كاهش فقـر به منظـور رفـع بي عدالتي ها و اصلاح نابرابري ها ، يك اصل حياتي است .

ما معتقديم كه عدم ثبات و بيكاري فزاينده و غيرقابل قبول اجتماعي در جهان ، از جمله علل اساسـي فقـر و جدي ترين چالش براي تحقق عدالت اجتماعي در جهان است .

آقاي رئيس – خانم ها و آقايان

جهت دستيابي به رشد و توسعة پايدار ، ضروري است اصل حمايت هاي اجتماعي در چارچوب سياست گذاري هاي اقتصادي تدوين و تقويت گردد تا امكان توزيع منافع حاصل از رشد و توسعه ميان همه اقشار جامعه فراهم بشود .

در كشور من، جمهوري اسلامي ايران ، برنامه هدفمندسازي يارانه ها با هدف ايجاد تحول اقتصادي از طريق حذف يارانه هاي مواد غذايي و انرژي مصرفي از اقدامات مهمي است كه دولت در حال انجام آن است .

اجراي عادلانه توزيع يارانه ها بين اقشار مختلف جامعه به ميزان درست ، از اهداف اوليه اين برنامه بوده است .

ما معتقديم كه پياده كردن اين برنامه عظيم با مذاكرات سه جانبه اجتماعي مي تواند به تحقق برنامة كشوري كارشايسته در ايران كمك شاياني بنمايد.

خانم ها و آقايان

در وضعيت كنوني ي نا پايداري اقتصاد جهاني ، موج خشونت و ناآرامي ها در منطقه شمال آفريقا و خاورميانه موجب كندي بيشتر رشد جهاني شده است . در چنين شرايطي كه همه چيز عجين و آلوده به مسائل سياسي است، سازمان بين المللي كار به عنوان يك نهاد فني و غيـرسيـاسـي ، مي بايست جايگاهي براي اتكاء و همبستگي اعضاء گردد .

سازمان بين المللي كار به همراه ديگر زيرمجموعه هاي سازمان ملل مي بايد شالودة جهاني عاري از نابردباريهاي سياسي و بي عدالتي هاي اجتماعي را بنا نهد ، به گونه اي كه در آن قدرتمند – مسئول و پاسخگو باشـد و آسيب پذير – مورد حمايت قرار گيرد و هيچ انساني در برخورداري از حقوق حقة خود ، انسان درجه دوم شناخته نشود .

آقاي رئيس – خانم ها و آقايان

ما معتقديم با دور انديشي و دورنگري ، تعهد ، و مشاركت در مديريت ، جهان توان و ابزارهاي لازم را در برقراري اصل عدالت اجتماعي ، كه در راستاي اولويت هاي سازمان بين المللي كار است ، دارا مي باشد .

ما بر تلاش اين سازمان بين المللي در محـو دور تسلسـل تبعيض و بي عدالتـي در جهـان ارج مي نهيم ، و آرزومند زندگي شايسته و با منزلت براي همه آحاد ملت ها در جهان هستيم .

بيائيد آينده را با كار شايسته براي همگان پي افكنيم .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا