بخش ششم از كتاب «راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته» به روش و الگوي تهيه‌ي سندي برنامه‌ي كشوري كار شايسته براي سازمان بين‌المللي كار پرداخته است. برگردان اين بخش از راهنما نيز در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند پس اي يك وقفه‌ي 5 ساله در برگزاري همايش‌هاي ملي كار، شانزدهمين همايش ملي كار (بعد از برگزاري ده همايش در پيش و پنج همايش در پس از انقلاب)، روز دوشنبه 25 بهمن ماه 1389 در تهران و به صورت سه‌جانبه برگزار خواهد شد. قرار است در اين همايش ملي كار، كه البته به يك همايش يك روزه با موضوع «كار شايسته» بيشتر شاهت دارد، «برنامه‌ي ملي كار شايسته» به صورت سه‌جانبه بررسي شود و به تصويب برسد. انتظار مي‌رود برگردان كتابچه‌«ي راهنماي تدوين و اجراي برنامه‌ي كشوري كار شايسته» كه ويرايش دوم آن در سال 2008 از سوي سازمان بين‌المللي كار منتشر شده، بتواند در ارتقاء برنامه‌ي ملي كارشايسته مفيد افتد. و اما متن ترجمه:

6. آماده سازي سند آي.ال.او ب.ك.ك.ش

سند ب.ك.ك.ش نبايد بلندتر از 10 صفحه (4000 تا 4500 كلمه) باشد و از شش بخش تشكيل مي‌شود كه به شش مرحله‌‌اي كه در بخش‌هاي پيشين اين راهنما توصيف شد مي‌پردازند.

سند‌هاي ب.ك.ك.ش پيش‌نويس يا بازنگري شده از طريق «سازوكار تضمين كيفيت» گروه‌هاي حمايت از ب.ك.ك.ش منطقه‌اي، براي هر يك از مناطق پنجگانه‌ي آي.ال.او بررسي مي‌شوند. اين بررسي‌ها از طريق استافده از الگو‌هاي استاندارد (پيوست ت) صورت مي‌پذيرند. سند‌هاي پيش‌نويس يا بازنگري شده نيز قرار است در سايت درون شبكه‌اي در اينجا پست شوند. عناصر سطح بالاي ب‌-ها.ك.ك.ش، پس از نهايي شدن، در اسناد عمومي‌اي بيان مي‌شوند كه در وب‌سايت آي.ال.او و سايت‌هاي دفاتر ميداني آي.ال.او پست خواهند شد.

جدول زير سندهاي كليدي در تدوين برنامه‌هاي كشوري كار شايسته و نيز محتوا و تفاوت‌هاي آن‌ها را توصيف مي‌كند

اسناد كليدي در تدوين برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته
سند تعريف محتوا
جزوه‌ي مهفومي سند برنامه‌ريزي كار شايسته سندي كه توسط يك دفتر كشوري آماده ‌شده كه: (i) تحليل و داده‌هايي را ارايه مي‌دهد كه به عناصر تشكيل‌دهنده‌ي سه جانبه كمك مي‌كند تا اولويت‌هاي را تعيين كنند، و (ii) و اولويت‌هاي اصلي را كه بايد در تمام ب-ها.ك.ك.ش عرضه شوند شناسايي و از آن‌ها دفاع مي‌كند، به طور خاص تقويت مشاوره‌ي سه‌جانبه و كاربست استانداردهاي بين‌المللي كار.جزوه‌هاي مفهومي يك مرحله‌ي لازم در روند تدوين ب.ك.ك.ش نيستند. با اين همه،

جزوه‌هاي مفهومي براي آغاز گفگو‌ها با عناصر تشكيل‌دهنده مناسب نيستند

پيوند‌هاي روشن با چارچوب‌ توسعه‌ي ملي، برنامه‌هاي كشوري ملل متحد، چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد، هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره، يا استراتژي كاهش فقر.تحليل موقعيت ملي و گپ‌هاي كارشايسته.

برنامه‌هاي همكاري فني در يك كشور، و درس‌هاي برگرفته از همكاري‌ها و تلاش‌هاپيشين آژانس‌هاي ديگر.اطلاعاتي در مورد اولويت‌هاي دولت و تشكل‌هاي كارگران و كارفرمايان.

اطلاعات مربوط به كاربرد استانداردها و اصول و حقوق بنيادين در كار در آن كشور.

اطلاعات مرتبط با اقدام‌هاي مورد نياز براي تقويت عناصر تشكيل‌دهنده‌ي آي.ال.او

سند پيش‌نويس برنامه كشوري كار شايسته (ب.ك.ك.ش) يك سند اوليه كه شامل تمام عناصر اصلي ب‌-‌ها.ك.ك.ش است، كه از طريق روند مشاوره با عناصر تشكيل‌ دهنده‌ي سه جانبه تدوين شده. اين سند از سوي «گروه حمايت منطقه‌اي» از طريق چارچوب تضمين كيفيت ارزش‌گذاري مي‌شود.اين ويرايش ب.ك.ك.ش در وب سايت داخلي ب.ك.ك.ش از طريق «دفتر برنامه‌ريزي و مديريت» پست مي‌شود پيوندهاي روشن با چارچوب توسعه‌ي ملي، برنامه‌هاي كشوري ملل متحد، چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد، هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره يا استراتژي كاهش فقر.خلاصه‌ي مشاوره‌ي سه‌جانبه در مرحله‌ي تداركاتي.

بينانيه‌ي نتايج برنامه‌ي كشوري كه به روشني با نتايج «برنامه و بودجه» پيوند دارد.

يك مدل منطقي با شاخص‌هاي يا گواه‌سنج‌هاي قابل اندازه گيري.

ارجاع روشن به اصول همكاي اقدام (حنسيت، استاندارها، سه‌جانبه‌گرايي، فقر، جهاني‌گرايي منصفانه).

انطباق با محتوا و فرمتي كه در راهنماي ب.ك.ك.ش تعريف شده

سند نهايي برنامه كشوري كار شايسته (يا ويرايش نهايي) يك سند ب.ك.ك.ش كه، هرچند در صورت تغيير شرايط اصلاح مي‌شود، از سوي مدير منطقه‌اي تصويب شده و به عنوان يك وسيله‌ براي اقدام آي.ال.او به آن استناد مي‌شود.اين نسخه‌ي ب.ك.ك.ش توسط دفتر برنامه‌ريزي و مديريت، هم روي سايت همگاني ب.ك.ك.ش و هم روي سايت درون‌شبكه‌اي ب.ك.ك.ش پست خواهد شد يك پيش‌نويس ب.ك.ك.ش ارزش‌گذاري و بازنگري شده از سوي يك دفتر كشوري از طريق چارچوب تضمين كيفيت، كه مرحله‌ي نهايي مشاوره با عناصر تشكيل‌دهنده را طي كرده، و در شكل نهايي خود از سوي مدير منطقه‌اي به تصويب رسيده است.

وقتي يك سند پيش نويس ب.ك.ك.ش بازنگري مي‌شود، نكات كليدي مورد بررسي در جدول زير فهرست شده‌اند:

فهرست نكات كليدي مورد بررسي
رديف عنوان وزن پيشنهادي (صفحه) توصيف محتوا
1 موقعيت كشور تا تا 5 صفحه فقط نكات برجسته، نه يك تحليل گسترده، شامل: گرايش‌ها و مسائل اصلي در كار شايسته با هر نوع آمار و داده‌هاي توزيع شده بر اساس جنسيت؛ ارجاع به هدف‌هاي توسعه‌ي مليو چارچوب‌هاي هماهنگي توسعه‌اي(چارچوب كمك توسعه‌اي ملل متحد و مربوط)، شامل هر نوع موضوع عمومي؛ اولويت‌هاي عناصر تشكيل‌ دهنده؛ تعهد‌ها نسبت به كنوانسيون‌ها و ديگر گسل‌هاي اجرايي؛ ساير برنامه‌ها/بخشندگان/دولت مربوطه؛ درس‌هاي فراگرفته شده‌ از همكاري‌هاي پيشين
2 اولويت‌هاي برنامه‌ي كشوري يك تا 3 صفحه فقط بيانيه اولويت برنامه كشوري (تعديل بعد از تحليل اوليه مي‌آيد). انتخاب‌هاي سختي بايد صورت بگيرد زير محدود كردن تعداد اولويت‌هاي برنامه كشور يكي از آن‌هاست- يكي تا حداكثر 3 به نظر كافي مي‌رسد
3 نتايج برنامه كشوري، شاخص‌ها و خلاصه‌ي استراتژي‌ها يك تا 3 صفحه نتايج در يك زبان حتي‌المقدور موجز و خلاصه. براي هر نتيجه، يك شاخص يا بيشتر براي سنجش عملكرد. هر نتيجه با بيانيه‌ي استراتژي مختصر دنبال مي‌شود شامل اينكه چگونه و با چه كساني كار انجام خواهد شد (شريك كيست، سودبرنده فوري كيست، اگر با شريك متفاوت است، گروه يا جمعيت هدف چه كساني هستند)، همراه با نقطه‌نشان‌‌هاي دوسالانه. فرضيه‌ها و ريسك‌ها را مي‌توان ذكر كرد. نتايج كم‌تر و متمركز تر بهتر
4 نقشه‌ي اجرايي،‌ شامل نتايج، ورودي‌ها و منابع براي دو سال N/A نقشه اجرايي جدا از سند همگاني ب.ك.ك.ش براي استفاده‌ي داخلي آي.ال.او تدوين مي‌شود. (براي تكميل شدن توسط كارنقشه‌ها در سطحوح واحد/دفتر و كاركنان منفرد.)
5 اجرا و مديريت يك دوم صفحه توصف خيلي مختصر از ترتيبات، مانند كميته‌ي تداركات سه‌جانبه. ذكر شركاي اصلي
6 پيگيري عملكرد و ارزيابي ترتيبات يك دوم صفحه توصيف مختصر ترتيبات نقشه‌ريزي شده (روزآمدسازي نقشه‌ي اجرايي به يك مبنا براي گزارشي‌دهي داخلي دوره‌اي شكل مي‌بخشد، اما دست‌كم يك ساله)

7. ارتباطات ب.ك.ك.ش

ب (هاي).ك.ك.ش براي ارتباط كار آي.ال.او ابزارهاي مهمي هستند. آن‌ها سند‌هاي همگاني‌اند كه بايد در يك وب سايت اختصاصي در اينرنت همگاني منتشر شوند. آن‌ها همچنين مي‌توانند در وب‌ سايت‌هاي دفتر كشوري غيرمتمركز نيز به نمايش گذاشته شوند.

تهيه‌ي يك خلاصه‌ي يك صفحه‌اي از ب(هاي).ك.ك.ش مصوب، براي مخاطبان مشخص مانند كارگران، كارفراميان، بخشندگان و مردم نيز يك اقدام ارتباطي مناسب است. اين اقدام مي‌تواند با گزارش‌ موفقيت پروژه‌هايي اجرايي ب.ك.ك.ش تكميل شود.

يك نسخه‌ي مكتوب به زبان رايج، و همراه با نمونه‌هاي محسوس از تأثير پروژه‌هاي آي.ال.او، در توجيه بخشندگان بسيار ارزشمند خواهد بود و مي‌تواند در كارزارهاي ارتباطي و دفاعي به شكل گسترده مورد استفاده قرار بگيرد.

هنگام تدوين اقلام ارتباطي در محل هميشه مشاوره با مسؤلان منطقه‌اي ارتباطات مفيد خواهد بود. كتابچه‌ي راهنماي دپارتمان ارتباطات و اطلاعات عمومي نيز در اينجا توصيه‌هايي ارايه مي‌دهد. پلتفرم وصل خط ب.ك.ك.ش نيز دسترسي به ابزارها و راهنماهايي براي ارتباط كارشايسته قراهم ساخته است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا