كنوانسيون آزادي انجمن و حفاظت از حق سازماندهي، 1948 (شماره 87) [1]

پيشگفتار

49. آزادي انجمن براي پيگيري عدالت اجتماعي در فرايند جهاني‌‌گرايي، اساسي است و با تمام حقوق بنيادين ديگري كه اين «تحقيق كلي» آن‌ها را بررسي مي‌كند پيوستگي نزديك دارد. آزادي انجمن يك حق بشر است با گستره‌اي همگاني كه بهره‌مندي از ديگر حقوق را ممكن مي‌سازد، و راه را براي اقدام‌هاي مشاركتي عليه كار اجباري، حفاظت از سوءاستفاده از كودكان و فعاليت‌‌‌هاي مسؤلانه‌ي مبتني بر عدم تبعيض و برابري سودمند براي همه مي‌گشايد. آزادي انجمن از توده‌ي مردم تا عالي‌ترين سطوح قدرت در قلب دموكراسي قرار دارد.

50. اساسنامه‌ي سال 1919 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در مقدمه‌‌اش، اصل آزادي انجمن را به عنوان يكي از راه‌هاي بهبود شرايط كارگران و تضمين صلح قلمداد مي‌كند. در 1944، بيانيه‌ي فيلادلفيا، كه بخشي از اساسنامه‌ي س.ب.ك را تشكيل مي‌‌دهد، بازتأئيد كرد كه «آزادي بيان و انجمن براي پيشرفت پايدار اساسي هستند» و تأكيد كرد كه اين يكي از «اصول بنياديني» است كه «سازمان بر آن‌ها بنا شده است». در ژوئن 1998، بيانيه‌ي س.ب.ك در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار و پيگيري آن، كه كنفرانس بين‌المللي كار آن را به تصويب رساند، خاطر نشان ساخت كه: «تمام اعضا، حتي اگر كنوانسيون‌هاي [بنيادين] مورد نظر را تأييد نكرده باشند، ملزم هستند به خاطر نفس عضويت در سازمان، اصول مرتبط با حقوق بنيادين را، با حسن نيت و در انطباق با كنوانسيون، محترم بدارند، ارتقا بخشند، و محقق سازند». آزادي انجمن و به رسميت شناختن كارآمد حق چانه زني دسته‌جمعي از جمله‌ي اين اصول هستند. بنا بر اين، بيانيه‌ي 1998 اصول مندرج در كنوانسيون آزادي انجمن و حفاظت از حق سازماندهي، 1948 (شماره 87)، و كنوانسيون حق سازماندهي و چانه‌زني دسته جمعي، 1949 (شماره 98)، را بنيادين تلقي مي‌كند. بيانيه‌ي س.ب.ك در خصوص عدالت اجتماعي براي جهان‌گرايي منصفانه، 2008، افزود كه آزادي انجمن و شناسايي كارآمد حق چانه زني دسته جمعي براي دستيابي به چهار هدف راهبردي س.ب.ك [2] به ويژه حياتي هستند.

51. آزادي انجمن و چانه زني دسته جمعي، كه اكنون در قانون اساسي بيشتر كشورهاي عضو گنحانده شده براي شركاي اجتماعي اهميت حياتي دارد، چون آنان را قادر مي‌سازد تا قواعدي را در قلمروي شرايط كار ، از جمله دستمزد، براي پيگيري خواسته‌هاي همگاني بيشتر و انطباق منافع مورد نظرشان با نوجه به تضمين توسعه‌ي اجتماعي و اقتصاد با دوام حاكم سازند. از نظر اين كميته، سازمان‌هاي مستقل و قوي كارگران براي جبران فرودستي حقوقي و اقتصادي كارگران اساسي هستند. سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان براي مديريت بازار نيروي كار و براي توسعه‌ي نظام‌هاي روابط صنعتي كه مسيرهاي ثبات، پيشرفت و رفاه اجتماعي اقتصادي هستند، ابزارهاي اصلي محسوب مي‌شوند. آن‌ها همچنين از طريق محكوم كردن نقض قانون، تضمين كاربرد كارآمد قوانين نيروي كار را ممكن مي‌سازند. به علاوه، اين سازمان‌ها در سازوكار مشورتي براي تعريف سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي و صورتبندي پيش‌نويس قانون كار مشاركت مي‌كنند. در نتيجه، همانطور كه قطعنامه‌ي مصوب كنفرانس در سل 1952 در ارتباط با استقلال جنبش اتحاديه‌‌ي كارگري اعلام شد، تضمين استقلال آن‌ها از ادارت دولتي و احزاب سياسي اساسي است.

52. كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 از جمله كنوانسيون‌هايي هستند كه بيشترين تأييد را كسب كرده‌اند. به عنوان دليلي ديگر بر اهميت آن‌ها، تمام كشورهاي عضو، حتي اگر كنوانسيون‌هاي مورد بحث را تأييد نكرده باشند، از يك طرف، ملزم هستند به خاطر عضويت در س.ب.ك به اصول مربوط به حقوق بينادين، كه موضوع اين كنوانسيون‌ها هستند، احترام بگذارند، آن‌ها را بهبود بخشند و محقق سازند، و از طرف ديگر، مي‌توانند براي ارايه‌ي توضيح به كميته‌ي آزادي انجمن، كه به عنوان يك تشكيلات سه‌جانبه‌ي هيأت مديره، از سال 1951 اختيار رسيدگي به شكايات مطرح شده از سوي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي عليه نقض اصول آزادي انجمن از سوي كشورهاي عضو را دارد، احضار شوند. كميته‌ي كارشناسان تصميم‌هاي مهم كميته‌ي آزادي انجمن را به پيوست گزارش مي‌كند. قانونيت توصيه‌ها و اصول كميته‌ي آزادي انجمن با اجماعي كه بر كارهايش حاكم است و تخصص در روابط صنعتي كه از سوي كشورها، كارفرمايان و كارگران عضوكه به اعتبار ظرفيت‌هاي فردي خود در كميته مي‌نشينند ارايه مي‌شود،‌ مورد تأكيد قرار مي‌گيرد. همگرايي بسيار گسترده‌ي نظرات در ميان كمتيه‌ي آزادي انجمن و كمتيه‌‌ي كارشناسان مي‌تواند به طور عمده با نياز به هماهنگي بين تشكيلات نظارتي در ارتباط با اصول بنياديني كه كنوانسيون‌هاي شماره‌ها 87 و 98 اعلام كرده‌اند توضيح داده شود. بنا بر اين، كميته‌ي كارشناسان به كرات در تأملات خود به گزارش‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن در ارتباط با مشكلات خاصر مرتبط با آزادي آنجمن در يك كشور خاص ارجاع مي‌كند، و كميته‌ي آزادي انجمن توجه كميته‌ي كارشناسان را به جنبه‌هاي قانوني شكاياتي كه مورد بررسي قرار مي‌دهد، جلب مي‌كند، يا خودش را بر مبناي اصول مستقر شده توسط كميته‌ي كارشناسان استوار مي‌سازد. نيز، به درخواست كميته‌ي آزادي انجمن، كميته‌ي كارشناسان اجراي توصيه‌هاي كميته‌‌ي آزادي انجمن را پيگيري مي‌كند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا