قوانین کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

قوانین کانون عالی شامل چندین بخش بوده که میتوان به قانون کار و قانون و مقررات تأمین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه و قانون نظام صنفی و قانون و مقررات سرمايه گذاريهاي ايران در خارج اشاره کرد و لازم است تمامی همراهان با توجه به حوزه کاری خود قوانین مربوطه را رعایت نماید
قانون نظام صنفی
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
قانون بیمه همگانی حوادث طبیعی
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
اسکرول به بالا