اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمائي ايران در اجراي ماده ۱۳۱ قانون كار مصوب سال۱۳۶۹ به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي انجمن هاي صنفي كارفرمائي و كانون هاي كارفرمائي سراسري و استاني و هدايت و راهنمائي آنان در زمينه هاي مختلف صنعتي ،حرفه اي و خدماتي ايجاد گرديد و پس از چند سال فعاليت غيررسمي ، سرانجام با تأكيد سازمان بين المللي كار به دولت ايران در سال ۱۳۷۸ به عنوان يك تشكل فراگير كارفرمائي غيرانتفاعي و غير سياسي به طور رسمي تأسيس گرديد .
اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران
شامل یک فایل PDF که دارای محتوای اساسنامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی میباشد
اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان IOE
شامل یک فایل PDF که دارای محتوای اساسنامه سازمان بین المللی کارفرمایان IOE میباشد
اساسنامه سازمان بین المللی کار ILO
شامل یک فایل PDF که دارای محتوای اساسنامه سازمان بین المللی کار ILO  میباشد
اسکرول به بالا