آئین نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران

آئین نامه های کانون که میتوان به آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات حل اختلاف و آئین نامه شورای عالی کار وآئین نامه شورای مشاوره سه جانبه ملی وآئین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی و دیگر نیز اشاره نمود

آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه تشکیل ستاد بن
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه شورای عالی کار
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه شورای مشاوره سه جانبه ملی
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه داخلی شورای عالی تأمین اجتماعی
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین‌نامه برگزاری شورای دبيران و رؤسای هیئت‌ مدیره کانون‌های استاني عضو
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه تشکیل ستاد بن
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
آئین نامه تشکیل ستاد بن
این بخش نامه شامل یکسری عملکرد و اطلاعات مربوط به حوزه کاری کانون عالی انجمن های صنفی بوده است
اسکرول به بالا